• دسته‌بندی نشده
  • 0

خوردنی های فرهنگ ساز، از آمریکا تا تهران!

خوردنی های فرهنگ ساز، از آمریکا تا تهران!
پیتزا مارگاریتا»، «پیتزا پپرونی»، «پیترا نیویورک»، «پیتزا داوود»؛ اولین باری که تهرانی ها با پیتزا آشنا شدند، در سال 1340 و با نام پیتزا «داوود» بود. امروز مردم در همه نقاط دنیا پیتزا را می شناسند.

خوردنی های فرهنگ ساز، از آمریکا تا تهران!

پیتزا مارگاریتا»، «پیتزا پپرونی»، «پیترا نیویورک»، «پیتزا داوود»؛ اولین باری که تهرانی ها با پیتزا آشنا شدند، در سال 1340 و با نام پیتزا «داوود» بود. امروز مردم در همه نقاط دنیا پیتزا را می شناسند.
خوردنی های فرهنگ ساز، از آمریکا تا تهران!

دانلود ها پلاس

You may also enjoy...