• دسته‌بندی نشده
  • 0

دهه شصت؛ زیستن در دامنه آتشفشان

دهه شصت؛ زیستن در دامنه آتشفشان
سعید لیلاز جزو معدود آدم هایی است که خیلی صریحند. ممیزی حرف هایش را می گذارد به عهده دیگران. من هیچ شباهتی که به او نداشته باشم، در صراحت و بی پروایی به او شباهت بسیار دارم…

دهه شصت؛ زیستن در دامنه آتشفشان

سعید لیلاز جزو معدود آدم هایی است که خیلی صریحند. ممیزی حرف هایش را می گذارد به عهده دیگران. من هیچ شباهتی که به او نداشته باشم، در صراحت و بی پروایی به او شباهت بسیار دارم…
دهه شصت؛ زیستن در دامنه آتشفشان

فیلم سریال آهنگ

You may also enjoy...