• دسته‌بندی نشده
  • 0

روستاییان فقیرند اما شهرنشین ها فقیرتر!

روستاییان فقیرند اما شهرنشین ها فقیرتر!
معاون وزیر رفاه و امور اجتماعی، دو روز پیش گفت که «همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است اما مطالعات ما نشان می دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است.»

روستاییان فقیرند اما شهرنشین ها فقیرتر!

معاون وزیر رفاه و امور اجتماعی، دو روز پیش گفت که «همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است اما مطالعات ما نشان می دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است.»
روستاییان فقیرند اما شهرنشین ها فقیرتر!

بک لینک قوی

فیلم سریال آهنگ

You may also enjoy...