• دسته‌بندی نشده
  • 0

رکورد چاقیِ ایران در دست قم و مازندران

رکورد چاقیِ ایران در دست قم و مازندران
تحرک و فعالیت فیزیکی بین کودکان و نوجوانان و همچنین در بزرگسالان بسیار کم است و بچه ها بیشتر با وسایل الکترونیک مانند گیم های رایانه ای و تلفن همراه بازی می کنند تا ورزش های گروهی پرتحرک.

رکورد چاقیِ ایران در دست قم و مازندران

تحرک و فعالیت فیزیکی بین کودکان و نوجوانان و همچنین در بزرگسالان بسیار کم است و بچه ها بیشتر با وسایل الکترونیک مانند گیم های رایانه ای و تلفن همراه بازی می کنند تا ورزش های گروهی پرتحرک.
رکورد چاقیِ ایران در دست قم و مازندران

استخدام

You may also enjoy...