• دسته‌بندی نشده
  • 0

سیاست تحکیم خانواده در فرانسه و سوئد چگونه است؟

سیاست تحکیم خانواده در فرانسه و سوئد چگونه است؟
امروزه لحاظ کردن خانواده در سیاست گذاری ها از عناصر اصلی و مهم برنامه های سیاستی تلقی می شود. عنصر مرکزی سیاست گذاری ها با لنز خانواده این است که برنامه های سیاستی باید به جای تضعیف روابط خانواده، به تقویت و حمایت از آن بپردازند و این نکته باید عنصر اصلی هر استراتژی و راهبرد باشد.

سیاست تحکیم خانواده در فرانسه و سوئد چگونه است؟

امروزه لحاظ کردن خانواده در سیاست گذاری ها از عناصر اصلی و مهم برنامه های سیاستی تلقی می شود. عنصر مرکزی سیاست گذاری ها با لنز خانواده این است که برنامه های سیاستی باید به جای تضعیف روابط خانواده، به تقویت و حمایت از آن بپردازند و این نکته باید عنصر اصلی هر استراتژی و راهبرد باشد.
سیاست تحکیم خانواده در فرانسه و سوئد چگونه است؟

فستیوال فیلم

You may also enjoy...