• دسته‌بندی نشده
  • 0

غیرت زنانه علیه قوانین مردانه (2)

غیرت زنانه علیه قوانین مردانه (2)
زن ها و مردها بی تفاوت به شلوغی های اطراف هنگام راه رفتن سر در گوشی های شان دارند و از ورودی ایستگاه مترو در یکی از شلوغ ترین خیابان های مرکزی پایتخت، داخل می روند و بیرون می آیند.

غیرت زنانه علیه قوانین مردانه (2)

زن ها و مردها بی تفاوت به شلوغی های اطراف هنگام راه رفتن سر در گوشی های شان دارند و از ورودی ایستگاه مترو در یکی از شلوغ ترین خیابان های مرکزی پایتخت، داخل می روند و بیرون می آیند.
غیرت زنانه علیه قوانین مردانه (2)

فانتزی

You may also enjoy...