• دسته‌بندی نشده
  • 0

فتوای خاخام صهیونیست برای مسموم کردن آب فلسطینیان

فتوای خاخام صهیونیست برای مسموم کردن آب فلسطینیان

یک خاخام صهیونیست در ترفندی جدید برای وادار کردن فلسطینیان به ترک خانه های خود در شهرها و روستاهای…

فتوای خاخام صهیونیست برای مسموم کردن آب فلسطینیان

(image) یک خاخام صهیونیست در ترفندی جدید برای وادار کردن فلسطینیان به ترک خانه های خود در شهرها و روستاهای…

فتوای خاخام صهیونیست برای مسموم کردن آب فلسطینیان

عکس

You may also enjoy...