• دسته‌بندی نشده
  • 0

ما بیشتر از مرده پرستی، خودپرستیم

ما بیشتر از مرده پرستی، خودپرستیم
آیین عزاداری برای درگذشتگان در ایران شامل سه مرحله می شود، آیینی که برای تطهیر جسد انجام می شود، آیین مخصوص به تدفین و آیینی که برای کمک به بازماندگان به جا آورده می شود.

ما بیشتر از مرده پرستی، خودپرستیم

آیین عزاداری برای درگذشتگان در ایران شامل سه مرحله می شود، آیینی که برای تطهیر جسد انجام می شود، آیین مخصوص به تدفین و آیینی که برای کمک به بازماندگان به جا آورده می شود.
ما بیشتر از مرده پرستی، خودپرستیم

خبرگزاری دانشگاه های کشور

You may also enjoy...