• دسته‌بندی نشده
  • 0

مبارزه از زیر لحاف، فایده ای هم دارد؟

مبارزه از زیر لحاف، فایده ای هم دارد؟
آیا جنبش‌های فضای مجازی به دنیای واقعی راه پیدا می‌کنند؟ آیا تغییرات حاصل از آن پایدار باقی می‌ماند؟ آیا لایک کردن صفحه‌ها و امضا کردن جنبش‌ها به کنشگرایی واقعی و تغییرات رفتاری در جامعه منجر می‌شود؟

مبارزه از زیر لحاف، فایده ای هم دارد؟

آیا جنبش‌های فضای مجازی به دنیای واقعی راه پیدا می‌کنند؟ آیا تغییرات حاصل از آن پایدار باقی می‌ماند؟ آیا لایک کردن صفحه‌ها و امضا کردن جنبش‌ها به کنشگرایی واقعی و تغییرات رفتاری در جامعه منجر می‌شود؟
مبارزه از زیر لحاف، فایده ای هم دارد؟

خرید بک لینک

سپهر نیوز

You may also enjoy...