• دسته‌بندی نشده
  • 0

محرم و احترام به حقوق شهروندی

محرم و احترام به حقوق شهروندی
هر ساله، با ورود به ماه محرم و پیش از آن، شهرها و روستاها سرشار از نمادها و نشانهای سیاه و علامت هایی نمادین می گردد که بوی و نوای محرم را در ذهن و نگاه شهروندان و مردم طنین انداز می کند. آیا نمی توان، درس های دیگری از محرم و عاشورا گرفت؟

محرم و احترام به حقوق شهروندی

هر ساله، با ورود به ماه محرم و پیش از آن، شهرها و روستاها سرشار از نمادها و نشانهای سیاه و علامت هایی نمادین می گردد که بوی و نوای محرم را در ذهن و نگاه شهروندان و مردم طنین انداز می کند. آیا نمی توان، درس های دیگری از محرم و عاشورا گرفت؟
محرم و احترام به حقوق شهروندی

سیستم اطلاع رسانی

You may also enjoy...