• دسته‌بندی نشده
  • 0

مشاجره و کل کل با همسر، ممنوع!

مشاجره و کل کل با همسر، ممنوع!
ازدواج، یک مکالمه طولانی است که گاهی اوقات با جرّ و بحث های بیهوده قطع می گردد. همان گونه که ارتباط، مهم ترین اساس زندگی است، مشاجره هم مخرب ترین عامل آن است.

مشاجره و کل کل با همسر، ممنوع!

ازدواج، یک مکالمه طولانی است که گاهی اوقات با جرّ و بحث های بیهوده قطع می گردد. همان گونه که ارتباط، مهم ترین اساس زندگی است، مشاجره هم مخرب ترین عامل آن است.
مشاجره و کل کل با همسر، ممنوع!

موزیک جوان

You may also enjoy...