• دسته‌بندی نشده
  • 0

نقش انسان در جامعه از دیدگاه امام علی (ع)

نقش انسان در جامعه از دیدگاه امام علی (ع)
رعایت حقوق اجتماعی شهروندان یکی از مطالبات اساسی آنان از حکومت‌ها بوده است و بی‌شک امام علی(ع) بیشترین عنایت را به رعایت حقوق انسان‌ها در مقام عمل و نظر داشته‌اند.

نقش انسان در جامعه از دیدگاه امام علی (ع)

رعایت حقوق اجتماعی شهروندان یکی از مطالبات اساسی آنان از حکومت‌ها بوده است و بی‌شک امام علی(ع) بیشترین عنایت را به رعایت حقوق انسان‌ها در مقام عمل و نظر داشته‌اند.
نقش انسان در جامعه از دیدگاه امام علی (ع)

مدلینگ

You may also enjoy...