• دسته‌بندی نشده
  • 0

هر غذایی فلسفۀ خودش را دارد

هر غذایی فلسفۀ خودش را دارد
غذا مثل موسیقی بی‌واسطه است و بدون نیاز به زبان ملال‌آور روزمره، چیزهای مهمی می‌گوید.

هر غذایی فلسفۀ خودش را دارد

غذا مثل موسیقی بی‌واسطه است و بدون نیاز به زبان ملال‌آور روزمره، چیزهای مهمی می‌گوید.
هر غذایی فلسفۀ خودش را دارد

روزنامه قانون

You may also enjoy...