• دسته‌بندی نشده
  • 0

هورمون رشد بعد از 18 سالگی نباید مصرف شود

هورمون رشد بعد از 18 سالگی نباید مصرف شود

مصرف اضافه ی هورمون رشد، بی شک روی فعالیت سایر هورمون های بدن تاثیر سوء می گذارد، زیرا تحت چنین…

هورمون رشد بعد از 18 سالگی نباید مصرف شود

(image) مصرف اضافه ی هورمون رشد، بی شک روی فعالیت سایر هورمون های بدن تاثیر سوء می گذارد، زیرا تحت چنین…

هورمون رشد بعد از 18 سالگی نباید مصرف شود

You may also enjoy...