• دسته‌بندی نشده
  • 0

واقعه «هفتم تیر» و روایت هایی که باید بخوانید

واقعه «هفتم تیر» و روایت هایی که باید بخوانید
در مطلب پیش رو به مناسبت واقعه ی تلخ “هفت تیر” روایت های مختلف افراد نزدیک به واقعه را فهرست کردیم. در ابتدای مطلب؛ گزارش روزنامه ی کیهان را هم آوردیم، که به حال و هوای آن روزها نزدیک شوید…

واقعه «هفتم تیر» و روایت هایی که باید بخوانید

در مطلب پیش رو به مناسبت واقعه ی تلخ “هفت تیر” روایت های مختلف افراد نزدیک به واقعه را فهرست کردیم. در ابتدای مطلب؛ گزارش روزنامه ی کیهان را هم آوردیم، که به حال و هوای آن روزها نزدیک شوید…
واقعه «هفتم تیر» و روایت هایی که باید بخوانید

خرم خبر

You may also enjoy...