• دسته‌بندی نشده
  • 0

٩٠ درصد ایرانی‌ها برای امرار معاش استرس دارند

٩٠ درصد ایرانی‌ها برای امرار معاش استرس دارند
وضع روانی جامعه خوب نیست، همه عصبی هستند، به یکدیگر پرخاش می‌کنند و این در حالی است که شاخص «بردباری اجتماعی» کشور در سال‌های اخیر تا ٤ رتبه در جهان کاهش یافته است زیرا مردم ما استرس دارند، بردبار نیستند و تحمل دیگری را ندارند.

٩٠ درصد ایرانی‌ها برای امرار معاش استرس دارند

وضع روانی جامعه خوب نیست، همه عصبی هستند، به یکدیگر پرخاش می‌کنند و این در حالی است که شاخص «بردباری اجتماعی» کشور در سال‌های اخیر تا ٤ رتبه در جهان کاهش یافته است زیرا مردم ما استرس دارند، بردبار نیستند و تحمل دیگری را ندارند.
٩٠ درصد ایرانی‌ها برای امرار معاش استرس دارند

بک لینک رنک 8

مد روز

You may also enjoy...