• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا انکار حدیث غدیر برای مخالفان ممکن نشد؟

چرا انکار حدیث غدیر برای مخالفان ممکن نشد؟
در تایید جایگاه والای غدیر کافی است به حدیث غدیر نگاه کنید. در طول تاریخ حدیث نگاری غدیر یکی از مهم ترین موضوعات برای اهل کتاب و کتابت بوده است.

چرا انکار حدیث غدیر برای مخالفان ممکن نشد؟

در تایید جایگاه والای غدیر کافی است به حدیث غدیر نگاه کنید. در طول تاریخ حدیث نگاری غدیر یکی از مهم ترین موضوعات برای اهل کتاب و کتابت بوده است.
چرا انکار حدیث غدیر برای مخالفان ممکن نشد؟

قدیر نیوز

You may also enjoy...