• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا مشروطه ایرانی، عقیم شد؟

چرا مشروطه ایرانی، عقیم شد؟
امسال مشروطیت صد و ده ساله شد پیش از آن که به دنیا آمده باشد، مشروطه خواهی نهضتی بود که با امید به آبادی و آزادی آغاز شد اما در نهایت تنها به سندی تاریخی تبدیل شد تا نام و امضای مظفرالدین شاه را به عنوان پادشاهی که فرمان مشروطیت را امضاء و صادر کرد در یاد تاریخ بماند.

چرا مشروطه ایرانی، عقیم شد؟

امسال مشروطیت صد و ده ساله شد پیش از آن که به دنیا آمده باشد، مشروطه خواهی نهضتی بود که با امید به آبادی و آزادی آغاز شد اما در نهایت تنها به سندی تاریخی تبدیل شد تا نام و امضای مظفرالدین شاه را به عنوان پادشاهی که فرمان مشروطیت را امضاء و صادر کرد در یاد تاریخ بماند.
چرا مشروطه ایرانی، عقیم شد؟

دانلود مستقیم تانگو جدید

You may also enjoy...