• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا هیچ کس دلش نمی خواهد با شما وقت بگذراند؟

چرا هیچ کس دلش نمی خواهد با شما وقت بگذراند؟
سر شلوغی خودتان و آدم های دیگر را بهانه نکنید؛ حتی در روزهای شلوغ هم آدم ها به اندازه کافی برای وقت گذراندن با هم فرصت دارند؛ شاید تنهایی که شما را محاصره کرده، حاصل اشتباه هایی که در معاشرت هایتان انجام می دهید باشد.

چرا هیچ کس دلش نمی خواهد با شما وقت بگذراند؟

سر شلوغی خودتان و آدم های دیگر را بهانه نکنید؛ حتی در روزهای شلوغ هم آدم ها به اندازه کافی برای وقت گذراندن با هم فرصت دارند؛ شاید تنهایی که شما را محاصره کرده، حاصل اشتباه هایی که در معاشرت هایتان انجام می دهید باشد.
چرا هیچ کس دلش نمی خواهد با شما وقت بگذراند؟

خرید بک لینک

You may also enjoy...