• دسته‌بندی نشده
  • 0

کمک های خیری که «اشتباهی بودند»

کمک های خیری که «اشتباهی بودند»
نهادهای خیریه ای عموما نهادهای مستقلی هستند که بدون نظارت چندان در جوامع مختلف فعالیت می کنند. در نقطه نقطه این کره خاکی موسسات خیریه همچون قارچ روییده است؛ صاحبان و بنیان گذاران همه این موسسات نیز ادعا می کنند نیتی خیر دارند.

کمک های خیری که «اشتباهی بودند»

نهادهای خیریه ای عموما نهادهای مستقلی هستند که بدون نظارت چندان در جوامع مختلف فعالیت می کنند. در نقطه نقطه این کره خاکی موسسات خیریه همچون قارچ روییده است؛ صاحبان و بنیان گذاران همه این موسسات نیز ادعا می کنند نیتی خیر دارند.
کمک های خیری که «اشتباهی بودند»

سپهر نیوز

You may also enjoy...