• دسته‌بندی نشده
  • 0

کوزوو کشوری که با زبان فوتبال حرف می زند

کوزوو کشوری که با زبان فوتبال حرف می زند
کوزوو یک کشور در حال توسعه است که همه شرایط در حال بهبود است و مردم شغل ها بهتری به دست می آورند. طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار کوزوو نرخ بیکاری در سال 2015 در این کشور 35.1 درصد بوده است.

کوزوو کشوری که با زبان فوتبال حرف می زند

کوزوو یک کشور در حال توسعه است که همه شرایط در حال بهبود است و مردم شغل ها بهتری به دست می آورند. طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار کوزوو نرخ بیکاری در سال 2015 در این کشور 35.1 درصد بوده است.
کوزوو کشوری که با زبان فوتبال حرف می زند

ارتقا اندروید

You may also enjoy...