• دسته‌بندی نشده
  • 0

گزارشی از داخائو؛ مردگانی که زندگی می کردند

گزارشی از داخائو؛ مردگانی که زندگی می کردند
از روی خاک آلمان که می گذشتیم، کسی از پس پنجره ها دل دیدن بیرون را نداشت. شاید کسی هم هوس دیدن دوباره آلمان را نمی کرد. همه این سرزمین را با بیزاری و بیماری پشت سر می گذاشتند…

گزارشی از داخائو؛ مردگانی که زندگی می کردند

از روی خاک آلمان که می گذشتیم، کسی از پس پنجره ها دل دیدن بیرون را نداشت. شاید کسی هم هوس دیدن دوباره آلمان را نمی کرد. همه این سرزمین را با بیزاری و بیماری پشت سر می گذاشتند…
گزارشی از داخائو؛ مردگانی که زندگی می کردند

گوشی موبایل

You may also enjoy...