• دسته‌بندی نشده
  • 0

گناه در تفکر مسیحی، یهودی، بودایی، هندو و زرتشتی

گناه در تفکر مسیحی، یهودی، بودایی، هندو و زرتشتی
گناه برساخته ای اجتماعی است و بر این مبنا براساس جغرافیای گناه در یک نظام اجتماعی تا حدودی می توان درباره ساختارهای نهادی و جریان های قدرت و معنایی که در شاهرگ روابط انسانی اش گردش می کنند، داوری کرد.

گناه در تفکر مسیحی، یهودی، بودایی، هندو و زرتشتی

گناه برساخته ای اجتماعی است و بر این مبنا براساس جغرافیای گناه در یک نظام اجتماعی تا حدودی می توان درباره ساختارهای نهادی و جریان های قدرت و معنایی که در شاهرگ روابط انسانی اش گردش می کنند، داوری کرد.
گناه در تفکر مسیحی، یهودی، بودایی، هندو و زرتشتی

سایت خبری زندگی

You may also enjoy...