• دسته‌بندی نشده
  • 0

13 فرمان برای سرپا نگه داشتن یک نشریه دانشجویی

13 فرمان برای سرپا نگه داشتن یک نشریه دانشجویی
مهم تر از گرفتن مجوز نشریه، چاپ و انتشار آن است. قبل از گرفتن مجوز نشریه ببینید چند مرده حلاجید و آیا می توانید نشریه را بچرخانید یا نه؟ بسیاری از کسانی که مراحل قانونی اخذ مجوز را طی می کنند، بعد از چند ماه نمی توانند حتی یک شماره هم چاپ کنند.

13 فرمان برای سرپا نگه داشتن یک نشریه دانشجویی

مهم تر از گرفتن مجوز نشریه، چاپ و انتشار آن است. قبل از گرفتن مجوز نشریه ببینید چند مرده حلاجید و آیا می توانید نشریه را بچرخانید یا نه؟ بسیاری از کسانی که مراحل قانونی اخذ مجوز را طی می کنند، بعد از چند ماه نمی توانند حتی یک شماره هم چاپ کنند.
13 فرمان برای سرپا نگه داشتن یک نشریه دانشجویی

اتوبیوگرافی

You may also enjoy...