• دسته‌بندی نشده
 • 0

مدل های آموزش مهارت های زندگی

مدل های آموزش مهارت های زندگی

به طور کلی دو نوع مدل برای آموزش به افراد ارائه شده است:

مدل اول که توسط سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است مبتنی بر آموزش مهارت های ده گانه می باشد. این مهارت های ده گانه در ادامه به تفضیل معرفی می شوند.

مدل های آموزش مهارت های زندگی

مدل های آموزش مهارت های زندگی

مدل دوم بیشتر بر آموزش به نوجوانان تاکید دارد و به ۴-H معروف است. ۴-H نام سازمانی در ایالات متحده است که بنیاد ملی غذا و کشاورزی و وزارت کشاورزی این کشور آن را اداره می کند. یکی از اهداف این سازمان کمک به جوانان به منظور رسیدن به نهایت استعداد آنان و همچنین پیشبرد حوزه توسعه جوانان است.

نام این بنیاد نمایانگر چهار حوزه توسعه فردی مورد توجه این سازمان است : سر، قلب، دست ها و سلامت. هر حوزه شامل یک سری زیر مجموعه است که در ادامه توضیح داده می شود.

مدل H-4

حیطه اول : سر (Head)

 • یاد بگیریم چگونه بیاموزیم؟
 • تصمیم گیری
 • حل مساله

حیطه دوم : قلب (Heart)

 • ارتباط
 • همکاری
 • مهارت های اجتماعی
 • حل تعارض
 • پذیرش تفاوت ها

حیطه سوم : دست ها (Hands)

 • شرکت در خدمات داوطلبانه
 • مسئولیت پذیری
 • همکاری در گروه

حیطه چهارم: سلامتی (Health)

 • سبک زندگی سالم
 • مدیریت استرس
 • پیشگیری از بیماری
 • امنیت شخصی

You may also enjoy...