• دسته‌بندی نشده
  • 0

آیا قاجاری ها چاق پسند بوده اند؟

آیا قاجاری ها چاق پسند بوده اند؟
در روایت های عامیانه از تاریخ، حتی در برخی برداشت های محققانه، بسیار شنیده ایم که ایرانیان در گذشته، افراد چاق را بیشتر می پسندیده اند. ماجرا حتی پیش تر می رود و به اینجا می رسد که چاقی در گذشته، یک پدیده زیبایی شناسانه به شمار می آمده است.

آیا قاجاری ها چاق پسند بوده اند؟

در روایت های عامیانه از تاریخ، حتی در برخی برداشت های محققانه، بسیار شنیده ایم که ایرانیان در گذشته، افراد چاق را بیشتر می پسندیده اند. ماجرا حتی پیش تر می رود و به اینجا می رسد که چاقی در گذشته، یک پدیده زیبایی شناسانه به شمار می آمده است.
آیا قاجاری ها چاق پسند بوده اند؟

فروش بک لینک

اسکای نیوز

You may also enjoy...