• دسته‌بندی نشده
  • 0

اجتماع ایران، از فحش ویران است

اجتماع ایران، از فحش ویران است
سرک کشیدن به شبکه‌های اجتماعی و خواندن ناسزاگویی برخی افراد در این فضای در حال گسترش، شوکه‌کننده است.

اجتماع ایران، از فحش ویران است

سرک کشیدن به شبکه‌های اجتماعی و خواندن ناسزاگویی برخی افراد در این فضای در حال گسترش، شوکه‌کننده است.
اجتماع ایران، از فحش ویران است

ganool review

You may also enjoy...