• دسته‌بندی نشده
  • 0

ازدواج موقت با دختر باکره چه حکمی دارد؟

ازدواج موقت با دختر باکره چه حکمی دارد؟

اکثر مراجع عظام در این خصوص می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را…

ازدواج موقت با دختر باکره چه حکمی دارد؟

(image) اکثر مراجع عظام در این خصوص می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را…

ازدواج موقت با دختر باکره چه حکمی دارد؟

ورزشی

You may also enjoy...