• دسته‌بندی نشده
  • 0

اشک ها و لبخند ها، شاخص سیاره شاد چیست؟

اشک ها و لبخند ها، شاخص سیاره شاد چیست؟
می‌توان با قاطعیت گفت داشتن رضایت از زندگی، هدف نهایی هر انسانی است. سوال اصلی این است که این احساس رضایت از زندگی، چگونه می‌تواند ایجاد شود و چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد.

اشک ها و لبخند ها، شاخص سیاره شاد چیست؟

می‌توان با قاطعیت گفت داشتن رضایت از زندگی، هدف نهایی هر انسانی است. سوال اصلی این است که این احساس رضایت از زندگی، چگونه می‌تواند ایجاد شود و چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد.
اشک ها و لبخند ها، شاخص سیاره شاد چیست؟

پرس نیوز

You may also enjoy...