• دسته‌بندی نشده
  • 0

اگر حاج احمد بود، با فرمانده این سربازها چه می کرد؟

اگر حاج احمد بود، با فرمانده این سربازها چه می کرد؟

اگر حاج احمد هم بود بار مسئولیت را به دوش راننده مفلوک و خرابی جاده و اتوبوس و… می انداخت.

اگر حاج احمد بود، با فرمانده این سربازها چه می کرد؟

(image) اگر حاج احمد هم بود بار مسئولیت را به دوش راننده مفلوک و خرابی جاده و اتوبوس و… می انداخت.

اگر حاج احمد بود، با فرمانده این سربازها چه می کرد؟

شهرداری

You may also enjoy...