• دسته‌بندی نشده
  • 0

ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (2)

ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (2)
امروزه، پروژه اروپایی شرایط مبهمی مانند اوضاع دهه 80 را تجربه می کند. در آن مرحله بازار مشترک اصلی، چند عضو جدید از شمال پذیرفتند (بریتانیا، ایرلند و دانمارک) و به طور همزمان اعضایی تازه دموکرات شده از جنوب (اسپانیا، پرتغال و یونان) در جمع خود دیدند.

ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (2)

امروزه، پروژه اروپایی شرایط مبهمی مانند اوضاع دهه 80 را تجربه می کند. در آن مرحله بازار مشترک اصلی، چند عضو جدید از شمال پذیرفتند (بریتانیا، ایرلند و دانمارک) و به طور همزمان اعضایی تازه دموکرات شده از جنوب (اسپانیا، پرتغال و یونان) در جمع خود دیدند.
ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (2)

کتابخانه فرهنگ

You may also enjoy...