• دسته‌بندی نشده
  • 0

اینجا انگلیسی، نوحه می خوانند

اینجا انگلیسی، نوحه می خوانند
ماه محرم ماهی ست که در آن نه فقط حال و هوای مردم تغییر می کند، بلکه کوچه ها و خیابان های شهرمان نیز رنگ و روی دیگری به خود می گیرد. تغییر که اغلب، خودجوش، در قالب هیات های محلی و مشارکت های مردمی در فضای شهر به وجود می آورند.

اینجا انگلیسی، نوحه می خوانند

ماه محرم ماهی ست که در آن نه فقط حال و هوای مردم تغییر می کند، بلکه کوچه ها و خیابان های شهرمان نیز رنگ و روی دیگری به خود می گیرد. تغییر که اغلب، خودجوش، در قالب هیات های محلی و مشارکت های مردمی در فضای شهر به وجود می آورند.
اینجا انگلیسی، نوحه می خوانند

پرس نیوز

You may also enjoy...