• دسته‌بندی نشده
  • 0

این رفتارتان مردم را از شما فراری می دهد!

این رفتارتان مردم را از شما فراری می دهد!

همه‌ی ما انسان‌ها اخلاق‌‌‌های سمّی و ناپسندی داریم که تنها باعث پراکنده شدن…

این رفتارتان مردم را از شما فراری می دهد!

(image) همه‌ی ما انسان‌ها اخلاق‌‌‌های سمّی و ناپسندی داریم که تنها باعث پراکنده شدن…

این رفتارتان مردم را از شما فراری می دهد!

خرم خبر

You may also enjoy...