• دسته‌بندی نشده
  • 0

بیکاری در اوج؛ بازار کار زنانه و ازدواج کودکان

بیکاری در اوج؛ بازار کار زنانه و ازدواج کودکان
بررسی های آماری نشان می دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان همچنان روند نزولی دارد. نرخ اشتغال زنان 10 ساله و بالاتر، طی سال های اخیر روند کاهشی داشته که به تبع آن، نرخ بیکاری زنان 10 ساله و بالاتر، دارای روند افزایشی بوده است و این سناریو برای زنان جوان نیز تکرار می شود.

بیکاری در اوج؛ بازار کار زنانه و ازدواج کودکان

بررسی های آماری نشان می دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان همچنان روند نزولی دارد. نرخ اشتغال زنان 10 ساله و بالاتر، طی سال های اخیر روند کاهشی داشته که به تبع آن، نرخ بیکاری زنان 10 ساله و بالاتر، دارای روند افزایشی بوده است و این سناریو برای زنان جوان نیز تکرار می شود.
بیکاری در اوج؛ بازار کار زنانه و ازدواج کودکان

موزیک سرا

You may also enjoy...