• دسته‌بندی نشده
  • 0

تحلیلی بر کارتن خوابی زنان در ایران

تحلیلی بر کارتن خوابی زنان در ایران
کارتن خوابان یا بی خانمان های مطلق کسانی هستند که مطلقا هیچ محلی برای اقامت و هیچ سقفی جز آسمان و هیچ امیدی جز بسربردن زیر سقف مقوایی کارتن ندارند.

تحلیلی بر کارتن خوابی زنان در ایران

کارتن خوابان یا بی خانمان های مطلق کسانی هستند که مطلقا هیچ محلی برای اقامت و هیچ سقفی جز آسمان و هیچ امیدی جز بسربردن زیر سقف مقوایی کارتن ندارند.
تحلیلی بر کارتن خوابی زنان در ایران

بک لینک قوی

روزنامه قانون

You may also enjoy...