• دسته‌بندی نشده
  • 0

ترافیک ایرانی؛ فرصتی برای برابری و رهایی!

ترافیک ایرانی؛ فرصتی برای برابری و رهایی!
ترافیک فرصتی است برای تامل کردن. ما در زندگی پرشتاب شهری، فرصت های اندکی برای توجه کردن، تامل در خود، مشاهده اطراف و محیط و دقت کردن داریم.

ترافیک ایرانی؛ فرصتی برای برابری و رهایی!

ترافیک فرصتی است برای تامل کردن. ما در زندگی پرشتاب شهری، فرصت های اندکی برای توجه کردن، تامل در خود، مشاهده اطراف و محیط و دقت کردن داریم.
ترافیک ایرانی؛ فرصتی برای برابری و رهایی!

گوشی موبایل

You may also enjoy...