• دسته‌بندی نشده
  • 0

ترورهای تاریخی ایران؛ از کاووس تا رزم‌آرا

ترورهای تاریخی ایران؛ از کاووس تا رزم‌آرا
روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ سپهبد حاجعلی رزم‌آرا نخست‌وزیر، توسط خلیل طهماسبی از اعضای گروه فدائیان اسلام ترور شد. گلوله طهماسبی در حیاط مسجد شاه بر سینه او نشست و در دم جان سپرد اما ضارب رزم‌آرا هرگز مجازات نشد.

ترورهای تاریخی ایران؛ از کاووس تا رزم‌آرا

روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ سپهبد حاجعلی رزم‌آرا نخست‌وزیر، توسط خلیل طهماسبی از اعضای گروه فدائیان اسلام ترور شد. گلوله طهماسبی در حیاط مسجد شاه بر سینه او نشست و در دم جان سپرد اما ضارب رزم‌آرا هرگز مجازات نشد.
ترورهای تاریخی ایران؛ از کاووس تا رزم‌آرا

ترانه

You may also enjoy...