• دسته‌بندی نشده
  • 0

تفاهم با دنیا از طریق معرفی غذاهای ایرانی

تفاهم با دنیا از طریق معرفی غذاهای ایرانی
غذا نه تنها یک صنعت سودآور است که گاه عرصه برداشت های سیاسی نیز بوده است. هم زمان با گشایش فست فودی که گفته می شد شعبه ای از کی اف سی است، بسیار شنیدیم که امپریالیسم، روزنی فریبنده برای تخریب فرهنگ یافته است.

تفاهم با دنیا از طریق معرفی غذاهای ایرانی

غذا نه تنها یک صنعت سودآور است که گاه عرصه برداشت های سیاسی نیز بوده است. هم زمان با گشایش فست فودی که گفته می شد شعبه ای از کی اف سی است، بسیار شنیدیم که امپریالیسم، روزنی فریبنده برای تخریب فرهنگ یافته است.
تفاهم با دنیا از طریق معرفی غذاهای ایرانی

روزنامه ایران

You may also enjoy...