• دسته‌بندی نشده
  • 0

جایگاه مرگ در اندیشه، شعر و ادب ایران

جایگاه مرگ در اندیشه، شعر و ادب ایران
یکی از وجوه مواجهه ما با مرگ از آن روی که عزیزی را از دست می دهیم یا با مرگ فردی با آن از نزدیک برخورد می کنیم، در اندیشه ای است که به ما به ارث رسیده است.

جایگاه مرگ در اندیشه، شعر و ادب ایران

یکی از وجوه مواجهه ما با مرگ از آن روی که عزیزی را از دست می دهیم یا با مرگ فردی با آن از نزدیک برخورد می کنیم، در اندیشه ای است که به ما به ارث رسیده است.
جایگاه مرگ در اندیشه، شعر و ادب ایران

روزنامه قانون

You may also enjoy...