• دسته‌بندی نشده
  • 0

جمشید آموزگار از نخست وزیری تا مرگ

جمشید آموزگار از نخست وزیری تا مرگ

جمشید آموزگار چند روز پیش در امریکا درگذشت اما جمشید آموزگار که بود و چکار کرد؟

جمشید آموزگار از نخست وزیری تا مرگ

(image) جمشید آموزگار چند روز پیش در امریکا درگذشت اما جمشید آموزگار که بود و چکار کرد؟

جمشید آموزگار از نخست وزیری تا مرگ

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...