• دسته‌بندی نشده
  • 0

جنبش شک به پزشک در ایران (2)

جنبش شک به پزشک در ایران (2)
رابطه پزشک و بیمار پیچیده و شکننده است. در یک سوی این رابطه بیماری قرار دارد که درد و آسیب بدنی و روانی ناشی از بیماری با نگرانی و استرس ناشی از آن چه در پیش روست وی را آسیب پذیر و مضطرب ساخته است.

جنبش شک به پزشک در ایران (2)

رابطه پزشک و بیمار پیچیده و شکننده است. در یک سوی این رابطه بیماری قرار دارد که درد و آسیب بدنی و روانی ناشی از بیماری با نگرانی و استرس ناشی از آن چه در پیش روست وی را آسیب پذیر و مضطرب ساخته است.
جنبش شک به پزشک در ایران (2)

ارتقا اندروید

You may also enjoy...