• دسته‌بندی نشده
  • 0

جوانان عرب، خشمگین و در انتظار آینده

جوانان عرب، خشمگین و در انتظار آینده
عوامل زیادی به بهار عربی سال 2011 منجر شد، قیامی که سبب براندازی حاکمان پیر در تونس، مصر، لیبی و یمن، و به لرزه درآمدن رژیم‌های دیگر شد. اما تردیدی نیست که رشد ناگهانی جمعیت جوان در جهان عرب، و ناتوانی حاکمان آنها در مهار آن برای توسعه اقتصادی، از موضوعات اصلی است.

جوانان عرب، خشمگین و در انتظار آینده

عوامل زیادی به بهار عربی سال 2011 منجر شد، قیامی که سبب براندازی حاکمان پیر در تونس، مصر، لیبی و یمن، و به لرزه درآمدن رژیم‌های دیگر شد. اما تردیدی نیست که رشد ناگهانی جمعیت جوان در جهان عرب، و ناتوانی حاکمان آنها در مهار آن برای توسعه اقتصادی، از موضوعات اصلی است.
جوانان عرب، خشمگین و در انتظار آینده

شبکه خانگی

You may also enjoy...