• دسته‌بندی نشده
  • 0

خودکشی ۱۷ دانش‌آموز در یک سال واقعاٌ فاجعه نیست!!

خودکشی ۱۷ دانش‌آموز در یک سال واقعاٌ فاجعه نیست!!

با انتشار این خبر که در کمتر از یک سال۱۷ دانش‌آموز دست به خود کشی زده اند، نگرانی های زیادی در مورد…

خودکشی ۱۷ دانش‌آموز در یک سال واقعاٌ فاجعه نیست!!

(image) با انتشار این خبر که در کمتر از یک سال۱۷ دانش‌آموز دست به خود کشی زده اند، نگرانی های زیادی در مورد…

خودکشی ۱۷ دانش‌آموز در یک سال واقعاٌ فاجعه نیست!!

تلگرام

You may also enjoy...