• دسته‌بندی نشده
  • 0

دانلود غیر قانونی؛ نه جرم است نه گناه؟

دانلود غیر قانونی؛ نه جرم است نه گناه؟
متاسفانه بسیاری از ما نیازی به اخلاق در زندگی خود نمی‌بینیم و همین امر دست ما را در دست بردن به سرمایه دیگران باز می‌گذارد. اما همچنان که تجربه بشری نشان می‌دهد نمی‌توان برای رسیدن به جامعه مطلوب صرفاً به اخلاق متکی بود.

دانلود غیر قانونی؛ نه جرم است نه گناه؟

متاسفانه بسیاری از ما نیازی به اخلاق در زندگی خود نمی‌بینیم و همین امر دست ما را در دست بردن به سرمایه دیگران باز می‌گذارد. اما همچنان که تجربه بشری نشان می‌دهد نمی‌توان برای رسیدن به جامعه مطلوب صرفاً به اخلاق متکی بود.
دانلود غیر قانونی؛ نه جرم است نه گناه؟

car

You may also enjoy...