• دسته‌بندی نشده
  • 0

رئيس پيشين بانك مركزی جزو رستگارترين اختلاس‌كنندگان است

رئيس پيشين بانك مركزی جزو رستگارترين اختلاس‌كنندگان است

محمود خاوري در ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني رياست بانك ملي را برعهده داشت. برخي…

رئيس پيشين بانك مركزی جزو رستگارترين اختلاس‌كنندگان است

(image) محمود خاوري در ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني رياست بانك ملي را برعهده داشت. برخي…

رئيس پيشين بانك مركزی جزو رستگارترين اختلاس‌كنندگان است

You may also enjoy...