• دسته‌بندی نشده
  • 0

رشد علمی خیالی ما و مقالاتی که اعتباری ندارند

رشد علمی خیالی ما و مقالاتی که اعتباری ندارند
سال هاست که تعداد مقالات علمی و روند افزایشی آن از سوی مسئولان مختلف به عنوان ملاک و معیاری برای سنجش رشد و شتاب علمی ایران در نظر گرفته شده است و همین آمار و ارقام، به عنوان سند افتخاری برای کشور در شعارهای مقامات مختلف استفاده می شود.

رشد علمی خیالی ما و مقالاتی که اعتباری ندارند

سال هاست که تعداد مقالات علمی و روند افزایشی آن از سوی مسئولان مختلف به عنوان ملاک و معیاری برای سنجش رشد و شتاب علمی ایران در نظر گرفته شده است و همین آمار و ارقام، به عنوان سند افتخاری برای کشور در شعارهای مقامات مختلف استفاده می شود.
رشد علمی خیالی ما و مقالاتی که اعتباری ندارند

اتومبیل

You may also enjoy...