• دسته‌بندی نشده
  • 0

روایتی از تیره روزی اهالی ته خط هرندی…

روایتی از تیره روزی اهالی ته خط هرندی…
4 روایت از 4 خانواده‌ای که این روزها در جایی به نام «بلوک قالی شوها» ساکنند به گزارش یک پزشک مورد اعتماد که هرازچند وقت، برای ویزیت حضوری به خانه‌های اهالی مراجعه می‌کند…

روایتی از تیره روزی اهالی ته خط هرندی…

4 روایت از 4 خانواده‌ای که این روزها در جایی به نام «بلوک قالی شوها» ساکنند به گزارش یک پزشک مورد اعتماد که هرازچند وقت، برای ویزیت حضوری به خانه‌های اهالی مراجعه می‌کند…
روایتی از تیره روزی اهالی ته خط هرندی…

ورزشی

You may also enjoy...