• دسته‌بندی نشده
  • 0

روزگار دشوار زنان پلیس در افغانستان

روزگار دشوار زنان پلیس در افغانستان
استخدام و آموزش پلیس های زن یکی از اولین اولویت های دولت ها و نهادهای کمک کننده بود. استدلال آن ها این بود که زنان و دختران افغان که روزانه با خشونت روبرو هستند در صورت حضور پلیس زن احتمالا بیشتر مایل خواهندبود تا این خشونت ها را گزارش کنند.

روزگار دشوار زنان پلیس در افغانستان

استخدام و آموزش پلیس های زن یکی از اولین اولویت های دولت ها و نهادهای کمک کننده بود. استدلال آن ها این بود که زنان و دختران افغان که روزانه با خشونت روبرو هستند در صورت حضور پلیس زن احتمالا بیشتر مایل خواهندبود تا این خشونت ها را گزارش کنند.
روزگار دشوار زنان پلیس در افغانستان

روزنامه ایران

You may also enjoy...