• دسته‌بندی نشده
  • 0

زاغه نشینی و بی سرپناهی؛ درد بزرگی به وسعت دنیا

زاغه نشینی و بی سرپناهی؛ درد بزرگی به وسعت دنیا
بحران های شدید مالی در دست کم یک دهه اخیر باعث شده کشورهای پیشرفته در یک موضوع با کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جهان سوم به نقطه اشتراک برسند: معضل تامین مسکن.

زاغه نشینی و بی سرپناهی؛ درد بزرگی به وسعت دنیا

بحران های شدید مالی در دست کم یک دهه اخیر باعث شده کشورهای پیشرفته در یک موضوع با کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جهان سوم به نقطه اشتراک برسند: معضل تامین مسکن.
زاغه نشینی و بی سرپناهی؛ درد بزرگی به وسعت دنیا

You may also enjoy...