• دسته‌بندی نشده
  • 0

زنان و بچه‌های این روستا از خانه خارج نمی‌شوند

زنان و بچه‌های این روستا از خانه خارج نمی‌شوند
گفت‌وگو با زنان نامحرم نه‌فقط برای علیرضا که برای همه مردان روستا یک خط قرمز پر رنگ است: «با نامحرم حرف بزنیم که چه؟» از زنانشان که بپرسی، صورت‌هایشان را در هم‌ می‌کشند. همسایه‌های فانوس‌آباد یا همان روستای ایستا می‎‌گویند کسی هرگز زنان این روستا را ندیده است.

زنان و بچه‌های این روستا از خانه خارج نمی‌شوند

گفت‌وگو با زنان نامحرم نه‌فقط برای علیرضا که برای همه مردان روستا یک خط قرمز پر رنگ است: «با نامحرم حرف بزنیم که چه؟» از زنانشان که بپرسی، صورت‌هایشان را در هم‌ می‌کشند. همسایه‌های فانوس‌آباد یا همان روستای ایستا می‎‌گویند کسی هرگز زنان این روستا را ندیده است.
زنان و بچه‌های این روستا از خانه خارج نمی‌شوند

صبحانه

You may also enjoy...